Algemene voorwaarden

 

Tot stand gekomen op 11-1-2020
Algemene Voorwaarden
OrthoSenti, gevestigd aan 

Prins Hendrikstraat 10, 3257AW Ooltgensplaat, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77432215.

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld:

OrthoSenti, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77432215

 

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen OrthoSenti en de wederpartij.

 

Product:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en OrthoSenti

Wederpartij:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst gesloten tussen OrthoSenti en de Wederpartij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OrthoSenti voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

OrthoSenti kan niet onder bepaalde omstandigheden niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden. Indien in de aanbieding onverhoopt een fout staat kan de klant OrthoSenti niet houden aan deze aanbieding.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij en OrthoSenti van de behandel overeenkomst. Hierin worden wederzijdse verwachtingen duidelijk gemaakt en besproken en door beide partijen ondertekend.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij dit in de overeenkomst duidelijk anders is vermeld.

Beëindiging overeenkomst

Indien wederpartij de overeenkomst voortijdig wil beeindigen dan is er geen recht op restitutie van gemaakte betaling. 

OrthoSenti heeft het recht om de gemaakte overeenkomst te beeindigen. OrthoSenti is verplicht dit schriftelijk richting wederpartij te onderbouwen en zal, als daar sprake van is, overgaan tot restitutie van gemaakte betaling bij niet gebruikte diensten. 

Wijziging overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. OrthoSenti zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

OrthoSenti zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan OrthoSenti kunnen worden toegerekend.

Uitvoering overeenkomst

OrthoSenti zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

OrthoSenti heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

OrthoSenti is niet verplicht tot nakomen van een eerder gemaakte afspraak zolang de klant een eerdere factuur niet heeft betaald.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens aan OrthoSenti als deze van invloed zijn op het verloop van de behandeling of het genezings proces.

Prijzen

De prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijziging

Indien OrthoSenti met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is OrthoSenti gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

 

 

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door OrthoSenti aangewezen bankrekening tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door OrthoSenti aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

 

 

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

 

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft OrthoSenti het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

OrthoSenti behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan OrthoSenti of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht wordt verstaan dat bijvoorbeeld door ongeval, plotselinge gemaakt weersomstandigheden, of dergelijke zaken, het onmogelijk is u aan een afspraak te houden maar op tijd afbellen zoals in de huisregels bepaald, niet meer kan.

Garanties

OrthoSenti garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid

OrthoSenti is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van OrthoSenti.

OrthoSenti is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Zoals bij het verkeerd innemen van voorgeschreven supplementen. 

OrthoSenti is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat OrthoSenti is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OrthoSenti kenbaar behoorde te zijn.

 

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart OrthoSenti voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

 

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens OrthoSenti en de door OrthoSenti (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

OrthoSenti behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan OrthoSenti verstrekt, zal OrthoSenti zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

OrthoSenti mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Klachten

OrthoSenti is via de beroepsvereniging MBOG aangesloten bij de Stichting geschilleninstantie KAB. OrthoSenti heeft in de praktijk voor u een folder met meer informatie.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OrthoSenti partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.